ПРАВИЛА ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

Можете да проверите график на дейностите за прием в яслена и първа възрастова група в общинските детски градини на територията на Община Варна за новата учебна 2021/2022 година от тук.

Извадка от Правилата за прием

I етап – кандидатстване

Приемът на документите в детските градини се осъществява по следните начини:

  • Онлайн на сайта на прием в общински детски градини;
  • На място, в която и да е ДГ на територията на Община Варна.

Възможности за подаване на заявление от 01.06.2020г.-10 часа

  • Онлайн през интернет от профила на заявителя/родител в сайта за прием в детската градина, в която е подадено заявлението.
  • На място в детската градина, в която е регистрирано заявлението.

1. Заявления по образец за новосформиращите се яслени групи и първи възрастови групи към ДГ №19 Славейче за следващата учебна година се подават в детската градина през текущата календарна година.
2. Електронната система подрежда всички кандидатстващи за новосформиращите се яслена и първа групи на ДГ, на принципа на генериране на случайно число като децата, ползващи предимства се приемат преди всички останали.
3. Списъците с приетите деца за новосформираните групи се обявяват на 22 юни до 17.00 часа.
4. Записването на децата се осъществява в периода от 23 юни до 26 юни.
5. Всеки родител е длъжен да представи пълния задължителен и допълнителен (при наличие на предимства) комплект документи за проверка. След проверката родителите подписват декларация, с която удостоверява записването на детето. В случай, че проверката установи липсващ или нередовен документ, детето отпада от списъка на приетите. Приема се следващото по реда на резервите дете.
6. При незаписване в определения срок се приемат следващите по ред резерви.

7. Ако след приключване на класирането в ДГ има незаети места, могат да бъдат записани и деца с нередовни документи.
8. Постъпването на новоприетите деца от яслена и първа група в ДГ става от 15 септември на текущата година.
9. При наличие на свободни места заявления за прием на деца от яслена група и от І до ІV възрастова група се подават целогодишно след като Директорът на ДГ е обявил наличие на свободни места в сайта на детското заведение.
10. Срокът за регистриране на заявление за участие в класиране от родителите е едноседмичен. Резултатите за приетите деца се обявяват в електронната система в края на седмицата. Срокът за записването на приетите деца е едноседмичен. Всяко класиране е с продължителност от две седмици, след което директорът отново обявява незаетото място/ незаетите места.

ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА ОТ ЕДНА ДЕТСКА ГРАДИНА В ДРУГА

1. Преместването на деца се разрешава целогодишно, при наличие на свободни места в ДГ без предварително да се отписват от детската градина, която посещават.
2. Преместването на децата, посещавали подготвителна група става чрез издаване на удостоверение за преместване на дете от подготвителна група.

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН НАБОР ОТ ДОКУМЕНТИ

II етап – след обявено класиране

Единият от родителите, с постоянен адрес в Община Варна, представя следните задължителни документи:

-Копие и оригинал(за сверка) на удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето, издаден от районната администрация, удостоверяващо обстоятелствата по чл. 53;

-Копие и оригинал(за сверка) на удостоверение за раждане на детето;

-Лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните;

Други задължителни документи, може да намерите в раздел VI „Критерии“ в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в ДГ на територията на Община Варна.

РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА НА 5 И 6 ГОДИНИ ПОДАВАТ В СРОК ДО 14 СЕПТЕМВРИ САМО ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ, ОРИГИНАЛ И КОПИЕ ОТ АКТА ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПРЕДИМСТВА
1. Родителят представя документ от ТЕЛК за заболявания на детето с 50% и над 50%, съгласно Наредба за медицинска експертиза
2. Родителят представя документ, ако в семейството има други деца с тежки заболявания с над 70 % ТЕЛК/НЕЛК/, които не са настанени в други социални институции.
3. Представя се решение на ТЕЛК за увреждане над 70% на един от родителите на детето.
4. Представя се удостоверение за раждане на трето или следващо дете на многодетни семейства и деца-близнаци;
5. Представя се акт за смърт на родител, ако детето e сирак или полусирак;
6. Представя се акт за раждане на дете с неизвестен родител;
7. Родителят представя документ,че друго дете от семейството посещава в момента същото детско заведение (до трета група включително);
8. Представя се документ от Държавна агенция за закрила на детето, съгласно Закона за закрила на детето, че е налице предимство по: чл. 4 ал.1, т.2- „настаняване в семейство на роднини или близки”, т.7- „ полицейска закрила”, деца от специализирани институции и резидентни услуги /с документ от съответната институция/ ” ;

Посочените предимства се ползват от децата само при представяне на пълен комплект от задължителни и допълнителни документи на единия от родителите.

ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА
1. Отписването на деца става по желание на родителите чрез подаване на заявление до директора.
2. Децата се отписват служебно от детска градина при една неплатена такса след писмено предизвестие.
3. За отписаните децата в задължителна предучилищна подготовка информира Дирекция „Образование и младежки дейност“ – трите имена и къде се премества

Извадка от Правилата за прием

Start typing and press Enter to search